project JenV
nieuwbouw vrijstaande woning te Sint-Niklaas, 2005
tekst : Koen Bogaert
fotografie : Liesbet Goetschalckx

Open leefruimten voelen zich op hun best als ze vrij en open bemeubeld zijn. Om dit te bereiken, dienen er wel voldoende bergingen en ingemaakte kasten voorhanden te zijn om de woning goed te laten functioneren. Het ruimtelijk gevoel in een leefplaats kan daarbij eenvoudig verbeterd worden door alles wat overbemeten te plannen: een gang die wat breder is, een zitplaats die wat hoger is of een kamer die 'over' is. Om een goed gevoel van openheid te bekomen, dient er dus wat tol te worden betaald door de basisoppervlakte voldoende groot te voorzien.

Bij de ééngezinswoning JenV wordt het begrip openheid bijkomend uitgewerkt op verschillende manieren. Eerst en vooral bij de inplanting van de functies: de leefplekken geven telkens uit op tegenover elkaar liggende buitenruimten, zodat er een open doorkijk ontstaat. De blinde achtergevel van de garage begrenst de doorkijk in de gelijkvloerse leefruimte en beschut zo de woonkamer. De slaapkamers op de eerste verdieping bekomen hun privacy door simpelweg de slaapkamerdeur te sluiten.

De materiaalkeuze heeft ook haar aandeel in de realisatie van de open leefsfeer. Doorlopende vloerafwerkingen en steeds terugkerende lichte wandtexturen zorgen voor éénzelfde overkoepelende sfeer in alle delen van het huis. Daardoor liggen alle kamers niet naast elkaar, maar bij elkaar en bevatten ze dezelfde noemer.

En tenslotte is er het concept van de constructie: een fysiek open opbouw door het realiseren van een grote lege doos per verdiepingsvloer. In feite is het een fabriekshal in een ander kleed gestoken. Enkel de buitenmuren van het gebouw zijn dragende bouwelementen. Alle binnenwanden zijn niet dragend en dus gemakkelijk vervangbaar. Ze kunnen zelfs beschouwd worden als meubelen. Sommige hebben een opvallend afwijkende textuur, terwijl andere slechts kleine subtiele verschillen vertonen ten opzichte van de buitenschil. De binnen-indeling zit hoe dan ook samen met de binnen-inrichting in dezelfde lade.

Deze bouwmethode geeft volgende generaties alle kansen om hun leefplek, op het door hen gekozen moment en volledig naar eigen zin herinterichten. Het is mijn oprechte ambitie als ontwerper kinderen van mijn kinderen alle mogelijke kansen te bieden die ik kan bieden.
Open living spaces are ideal if they are freely and openly furnished. To achieve this, there must be sufficient storage space and fitted wardrobes available to allow the house function properly. The sense of space in a living area can easily be improved by planning everything oversized: a corridor that is slightly wider, a seat that is a bit higher or a room that is 'over'. To achieve a pleasant feeling of openness, a small investment therefore needs to be made to ensure that the basic surface area is sufficiently large.

In the single-family JenV house, the concept of openness was also developed in various ways. First and foremost in setting up the functions: the living spaces always lead out onto outdoor spaces which face each other, creating a view all the way through. The blind rear wall of the garage limits the view through into the ground floor living space, and consequently shields the living room. The bedrooms on the first floor can enjoy privacy by simply closing the bedroom door.

The choice of materials is also part of the realisation of the open living environment. Continuous floor finishes and recurring light wall textures create the same overarching atmosphere in all parts of the house. As a result, not all the bedrooms are next to each other, but near each other, and they all have a common denominator.

And finally there is the concept of the construction: a physically open structure by creating a large empty box on each floor. In fact, it is a factory hall in a different guise. Only the outer walls of the building are load- bearing construction elements. All the inner walls are non-load-bearing, and therefore easily replaceable. They could even be considered as furniture. Some of them have a strikingly different texture, while others only show small subtle differences compared to the outer shell. In any case, the interior fittings are in the same drawer as the interior fittings.

This method of construction gives future generations every opportunity to rearrange their living space, whenever they want and however they see fit. It is my sincere ambition as a designer to offer my children's children all the opportunities that I am able to.
B